crop sportswoman with bottle on grass

Att vara ledare i Svensk idrott är inte en rättighet.

I detta blogginlägg finns läshänvisningar till våra stadgar och riktlinjer som ger stöd till styrelser att agera för barns rätt till en trygg idrott.

Idrotten Vill

I Idrotten Vill under Ledarskapet finns följande text:
Ledarrollen är ett förtroendeuppdrag som enbart kan innehas av den som andra, det vill säga de som utser och de som ska ledas, har förtroende för. Att vara ledare är ingen rättighet – det är en roll som ledaren tilldelas i förtroende.
Om förtroendet av någon anledning förbrukats och bedömningen är att det inte går att återskapa, ska ledaren skiljas från sitt uppdrag. När ledarrollen handlar om ledarskap för barn är det vuxnas ansvar att säkerställa att ledarna har det förtroende som krävs.

Riktlinjer för Barn- och ungdomsidrott

I Riktlinjer för Barn- och ungdomsidrott under riktlinje 1 Skapa trygg och välkomnande miljöer finns följande text:
Till exempel (Barnkonventionen) artikel 19 som poängterar att barn och unga ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. Denna rätt till skydd och vikten av en trygg miljö understryks i idrottens värdegrundsprinciper om rent spel och glädje och gemenskap.

Skapa trygga idrottsmiljöer

I Att skapa trygga idrottsmiljöer finns denna text på sid 20 under registerutdrag.
Om registerutdraget inte är tomt
Lagen säger inget om hur ni som förening ska agera om personen har begått något brott som syns i registerutdragen. Tänk dock på att alltid sätta barnets bästa i främsta rummet när ni fattar ert beslut.
Om registerutdraget visar domar som rör sexualbrott, barnpornografibrott, mord, dråp och olaga tvång får de av styrelsen utsedda ta ett samtal med personen och förklara att arbete med barn inte är lämpligt med den historiken.
Behöver ni stöd i detta samtal kan RF/SISU-distrikten, eller RF:s idrottsombudsman, vara till hjälp. För övriga brott kan de av styrelsen utsedda öppna upp för en dialog i föreningen och med personen i fråga om lämpligheten med att arbeta med barn.

Svensk idrotts stadgar

När Svensk domstol har fastställt en skuldfråga är den vägledande för idrottsrörelsen och våra beslutande organ. Bryter den anmälda även mot våra stadgar och värdegrunden kan personen även anmälas till bestraffning enligt Kap 14 i stadgarna, i synnerhet om brottet har begåtts i anslutning till idrotten eller skadar idrottens anseende. Varför ta upp detta i denna tråd om rätten att vara ledare? Jo för att, ansvaret att ta och ge förtroendeuppdrag ska alltid tas med utgångspunkt i barns rätt till en trygg idrott. Utdrag ur belastningsregistret ska inte ses som personliga bedömningar utan är vårt skyddsansvar för barn.

Välkommen att kontakta oss på RF SISU Stockholm så hjälper vi dig och din förening.